Valberedning 2024

Enligt Hoist Finance valberedningsinstruktion ska bolagets valberedning bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna samt Hoist Finance styrelseordförande. Om aktieägare som får förfrågan om att ingå i valberedningen avböjer ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023 och är:

– Per Arwidsson, ordförande, utsedd av Arwidsro;
– Erik Selin, utsedd av Erik Selin Fastigheter AB;
– Carl Rydin, utsedd av Jofam; och
– Lars Wollung, styrelseordförande för Hoist Finance

De tre aktieägarrepresentanterna representerar tillsammans ca 44,6 procent av rösterna i Hoist Finance.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2024 förbereda val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvode till styrelse och revisor och därtill hörande frågor.

Årsstämman kommer att hållas den 7 maj 2024 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@hoistfinance.com eller brev till Hoist Finance, Valberedningen, Box 7848, 103 99 Stockholm, senast den 31 januari 2024.

För vidare information vänligen kontakta:
Sofia Buhlin, Interim Chief Communications Officer
Telefon: +46 (0)76 140 43 76