Om bolagsstämman

Bolagsstämman är det högsta beslutsorganet i Hoist Financekoncernen. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Regler som styr bolagsstämman, och vad som ska förekomma vid denna, finns bland annat i aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Hoist Finance räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december. Kallelse till årsstämma ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. På årsstämman fattas bland annat beslut om fastställande av årets balans- och resultaträkningar, utdelning, val av styrelse och revisor, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt andra frågor enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken dagen för årsstämman och som i tid har anmält sitt deltagande har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud, och rösta för sitt innehav.

Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet ska tas upp vid årsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas (ärendet ska alltså ha inkommit senast sju veckor före årsstämman). Alla aktieägare har rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på stämman samt bolagets och koncernens ekonomiska situation.