Valberedning årsstämma

1. Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse representant, jämte styrelseordföranden. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

2. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som Bolaget tillhandahållits  vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Om aktieägare som får förfrågan om att ingå i valberedningen avböjer ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur, på basis av information i enlighet med det ovanstående.

3. Om det före det årsskifte som föregår årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska dessa ledamöter ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska, efter kontakt med valberedningens ordförande, erbjudas  utse  representanter i valberedningen. Även om det sker en förändring i Bolagets ägarstruktur enligt ovan behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning om valberedningens ordförande bedömer att det rör sig om en mindre förändring.

Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna senare än  vid det årsskifte som föregår årsstämman  kan valberedningen istället erbjuda denne ägare att utse en representant som adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

4. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till stämmoordförande;
b) förslag till styrelse;
c) förslag till styrelseordförande;
d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;
e) förslag till revisorer; och
f) förslag till arvode för Bolagets revisorer.

5. Valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden och riktlinjer utfärdade av European Banking Authority avseende lämplighetsbedömnigar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare ankommer på valberedningen. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående instruktion ska gälla till dess bolagsstämma fattat annat beslut.